Մեր Մասին Download App

ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌ


Ե. դարուն, որ կը կոչուի Ոսկեդար, Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Սահակ Պարթեւի հետ գործակցող առաջին թարգմանիչներն էին Կորիւն, Եզնիկ Կողբացի եւ ուրիշներ, որոնց յաջորդեցին Եղիշէ, Դաւիթ Անյաղթ, Ղազար Փարպեցի եւ Մովսէս Խորենացի։ Վերոյիշեալ թարգմանիչներուն անունները (կողքին տրուած) ջնջելէ ետք ցանցին մէջ, մնացեալ տառերով կազմեցէ՛ք պահուած բառը։ Բառերը ջնջել հորիզոնական շարքերու եւ ուղղահայեաց սիւնակներու վրայ, երկու ուղղութեամբ։