Մեր Մասին Download App

ԿՐՆԱ՞Ք ԱՄԲՈՂՋԱՑՆԵԼ ԲՈՒՐԳԸ


Փորձեցէ՛ք ամբողջացնել վարի քառակուսիները։ Իւրաքանչիւր քառակուսիի թիւը կը ներկայացնէ իրմէ վար գտնուող երկու քառակուսիներու թիւերուն գումարը։


500
130
120 10 10 120 100 50