Մեր Մասին Download App

ԿՐՆԱ՞Ս ԱՄԲՈՂՋԱՑՆԵԼ ԲՈՒՐԳԸ


Փորձէ՛ ամբողջացնել վարի քառակուսիները։ Իւրաքանչիւր քառակուսիի թիւը կը ներկայացնէ իրմէ վար գտնուող երկու քառակուսիներու թիւերուն գումարը։


500
150
200 50 100 50 0 71