Մեր Մասին Download App

ԿՐՆԱ՞Ս ԱՄԲՈՂՋԱՑՆԵԼ ԲՈՒՐԳԸ


Շատեր կը հաւատան, որ եգիպտական բուրգերը թուաբանական բարդ հաշիւներու արդիւնք են: Ձեզի կը հրամցնենք ոչ-այդքան բարդ բուրգ մը: Փորձէ՛ լեցնել բոլորակները, որպէսզի ամբողջանայ բուրգը: Իւրաքանչիւր բոլորակի թիւը կը ներկայացնէ իրմէ վար գտնուող երկու բոլորակներու թիւերուն տարբերութիւնը։


250
2000 500 1100 900 850 750