ԾԱՆՕ՞Թ ԵՍ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ՆՈՒԱԳԱՐԱՆՆԵՐՈՒ


Ստորեւ պիտի գտնես անունները եւ նկարները հայկական ժողովրդական նուագարաններու: Զանոնք իրարու միացնելով ճանչցիր իւրաքանչիւրը: Անոցմէ որո՞նք բոլորովին անծանօթ էին քեզի: YouTube-ի վրայ այս բոլորին կատարումները կրնաս լսել եւ աւելի լաւ գաղափար կրնաս կազմել անոնց մասին:


թառ
բլուլ
սանթուր
քամանչա
տուտուկ
տհոլ
շուի
քանոն