Մեր Մասին Download App

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ

ԽՆՁՈՐ ՈՒՏԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹԻՒՆԸ

Ընդհանրապէս բոլոր պտուղները շատ օգտակար են, եւ բոլորս օրական մի քանի տեսակ պտուղ պէտք է ուտենք, որպէսզի ըլլանք առողջ, բարեձեւ ու աշխուժ։

Այս յօդուածով պիտի ներկայացնենք խնձորին օգուտները։«Օրական խնձոր մը ուտելը բժիշկը հեռու կը պահէ» անգլերէն ասացուածքը ցուցանիշ մըն է խնձորին ունեցած բազմաթիւ օգուտներուն մասին: Իրաւամբ, օրական խնձոր մը ուտողները զանազան հիւանդութիւններէ պաշտպանուած կ'ըլլան։

Թուենք խնձորին ունեցած 8 օգուտները.

 1. Խնձորը շատ սննդարար է, որովհետեւ կը պարունակէ զանազան կենսանիւթեր, ինչպէս vitamin A,B1, B2, B6, եւ E։
 2. Խնձորը կ’օգնէ, որ չգիրնանք, որովհետեւ կը պարունակէ ջուր եւ բնաթելեր (fiber), որոնք մեզ կուշտ կը պահեն եւ պէտք չենք զգար յաւելեալ ուտելու։
 3. Խնձորը օգտակար է մեր սրտին, որովհետեւ կը պարունակէ նիւթեր, որոնք սիրտը առողջ կը պահեն եւ կը կանխարգիլեն կաթուածները։
 4. Խնձորը կ’օգնէ, որ շաքարախտ ունենալու հաւանականութիւնը նուազի։
 5. Խնձորը կ’օգնէ, որ քաղցկեղէ պաշտպանուինք։ Զանազան ուսումնասիրութիւններ ցոյց կու տան, որ խնձորը կը նուազեցնէ քաղցկեղի հաւանականութիւնը։
 6. Խնձորը կ’օգնէ պայքարելու շնչարգելութեան (asthma) դէմ։
 7. Խնձորը օգտակար է մեր ստամոքսին. անիկա կրնայ դարմանել կարգ մը դեղերու մեր ստամոքսին պատճառած վնասը։
 8. Խնձորը օգտակար է մեր ուղեղին ու յիշողութեան: Խնձոր ուտելով կրնանք պաշտպանել մեր ուղեղը եւ յառաջացած տարիքին յիշողութեան հարցեր չենք ունենար։


Հետեւաբար, սիրելինե՛ր, վերոյիշեալ բոլոր օգուտներուն համար փորձենք օրական խնձոր մը ուտել. միայն թէ պէտք է գիտնանք, որ խնձորը կեղեւով ուտելը շատ աւելի օգտակար է, ուրեմն փորձենք օրական ամբողջական խնձոր մը ուտել, որպէսզի ըլլանք աւելի առողջ ու բարեձեւ։

 

Պտուղներու Օգտակարութիւնը

Մանուկներու եւ պատանիներու համար

Գաղտնիք չէ, որ պտուղները շատ օգտակար են բոլորիս, մանաւանդ մանուկներուն եւ պատանիներուն, որովհետեւ անոնք մեզի կը պարգեւեն անհրաժեշտ սնունդը՝ պայքարելու համար զանազան հիւանդութիւններու դէմ, ինչպէս՝ շաքարախտ, սրտի հիւանդութիւններ եւ քաղցկեղ (cancer)։ Հետեւաբար, պտուղները կ’օգնեն, որ ապրինք աւելի առողջ ու աշխոյժ կեանք մը։ Թուենք պտուղներու օգուտները.

-Պտուղները կը պարունակեն զանազան կենսանիւթեր (vitamins), որոնք կ’օգնեն որ պայքարինք հիւանդութիւններու դէմ եւ ըլլանք առողջ։

-Պտուղները կը պարունակեն բնաթելեր (fibres), որոնք օգտակար են մարսողութեան եւ առաջքը կ’առնեն պնդութեան։

-Պտուղները կը պարունակեն մեծ քանակութեամբ ջուր, որ անհրաժեշտ է մեր առողջութեան։

-Պտուղները քիչ քանակութեամբ ջերմոյժ (calorie) կը պարունակեն. եթէ մենք աւելի շատ պտուղ ուտենք քան անուշեղէն, կրնանք խուսափիլ գիրութենէ կամ սոնքութենէ (obesity)։

-Պտուղները կը պարունակեն antioxidants կոչուած նիւթեր, որոնք գլխաւորաբար կ’օգնեն, որ մարդիկ պայքարին քաղցկեղի դէմ, կամ՝ խուսափին անկէ։

Սիրելինե՛ր, գիտենք որ պտուղը ձեզմէ շատերուն նախասիրած ուտելիքը չէ, բայց նկատի ունենալով պտուղներու վերոյիշեալ օգուտները, պէտք է փորձէք օրական մի քանի պտուղ ուտել, նախընտրաբար տարբեր տեսակի, որպէսզի ունենաք բարեձեւ մարմին եւ ըլլաք առողջ ու կենսունակ։

 

Նախաճաշին Անհրաժեշտութիւնը

Բոլորիս ծանօթ է, որ աշակերտներ, երբ առտու կանուխ արթննան, ընդհանրապէս չեն ուզեր նախաճաշել եւ գրեթէ անօթի դպրոց կ’երթան, ուր հազիւ առաջին զբօսանքին է որ սանտուիչ մը կամ այլ բան կ’ուտեն։ Այս երեւոյթին պատճառները յստակ են. նախ՝ աշակերտներ կը նախընտրեն նախաճաշի ժամանակ չյատկացնել, փոխարէնը՝ քառորդ ժամ աւելի քնանալ, իսկ երկրորդ՝ աշակերտներ առաւօտ կանուխ ախորժակ չեն ունենար կանոնաւոր նախաճաշ ընելու։ Այս պատճառները հասկնալի են, սակայն եթէ գիտնաք թէ նախաճաշը որքա՛ն կարեւոր է, թերեւս մտածէք ձեր սովորութիւնը փոխելու մասին։

Սիրելինե՛ր, առաջին հերթին պէտք է գիտնաք, թէ ինչպէս որ ինքնաշարժը վառելանիւթի պէտք ունի աշխատելու համար, նոյնպէս ալ մարդկային մարմինը, յատկապէս ուղեղը, սնունդի պէտք ունի լաւ աշխատելու համար։ Ենթադրենք թէ աշակերտ մը երեկոյեան ժամը 7-էն 8-ի միջեւ ընթրեց, եւ եթէ առտուն բան մը չկերաւ եւ սպասեց մինչեւ ժամը 10-ի զբօսանքը, իր ստամոքսը շուրջ 15 ժամ պարապ մնացած պիտի ըլլայ, իսկ մարմինն ալ՝ առանց անհրաժեշտ սնունդի։ Բնականաբար, այս երեւոյթը իր ժխտական անդրադարձը պիտի ունենայ աշակերտին առողջութեան վրայ, յատկապէս անոր կեդրոնացումին ու ըմբռնելու կարողութեան վրայ։

Ուսումնասիրութիւններ ցոյց կու տան հետեւեալ երեւոյթները.

 • Նախաճաշ ընող աշակերտներ երկար ժամանակ անօթի չեն զգար եւ աւելի լաւ կը կեդրոնանան դասերուն վրայ։
 • Նախաճաշին սննդարար ուտելիքներ ուտող աշակերտները աւելի քիչ կը բացակային դպրոցէն:
 • Նախաճաշին սննդարար ուտելիքներ ուտող աշակերտները աւելի քիչ կը փորձուին վնասակար բաներ ուտել, հետեւաբար յաւելեալ կշիռք ունենալու հարց կամ մտահոգութիւն չեն ունենար։


Ուրեմն, սիրելի՛ աշակերտներ, եթէ սովորաբար նախաճաշ չէք ըներ, ատենն է որ փորձէք փոխել այդ ոչ-առողջապահական սովորութիւնը եւ, նուազագոյնը, սննդարար ուտելիք մը ուտէք առտուները (թէկուզ պանան մը կամ խնձոր մը), նաեւ խմէք գաւաթ մը կաթ կամ պտուղի հիւթ։ Վստահ եղէք, որ ժամանակի ընթացքին պիտի տեսնէք նախաճաշին բարերար ազդեցութիւնը ձեր առողջութեան եւ, մանաւանդ, ձեր ուսումնական արդիւնքներուն վրայ։

Վերջապէս, կ’արժէ աւելցնել նորագոյն ուսումնասիրութեան մը արդիւնքը, որ առաջին հերթին կը շեշտէ կանուխ (Ժամը 7:30-էն առաջ) նախաճաշելու կարեւորութիւնը, սակայն կ’աւելցնէ, թէ ուշ նախաճաշելը աւելի լաւ է, քան բնաւ նախաճաշ չընելը։ Նոյն ուսումնասիրութիւնը կ’ապացուցէ, որ նախաճաշ ընող անձերը ո՛չ միայն աւելի առողջ կ’ապրին, այլեւ՝ աւելի երկար։ Հետեւաբար, ծնողներ եւս, եթէ ունին նախաճաշ չընելու յոռի սովորութիւնը, պէտք է ջանան օրինակ հանդիսանալ իրենց զաւակներուն եւ սկսին սննդարար նախաճաշ ընել առաւօտները, որպէսզի իրենց զաւակներն ալ հետեւին իրենց օրինակին։

 

Մանուկներու Եւ Պատանիներու Սոնքութիւն (Obesity)

Մանուկներու եւ պատանիներու սոնքութեան կամ չափազանց գիրութեան տոկոսը հետզհետէ կ’աւելնայ աշխարհի տարածքին։ Ըստ վերջին վիճակագրութիւններու, մանուկներու եւ պատանիներու աւելի քան մէկ երրորդը յաւելեալ կշիռք ունի։

Այս երեւոյթին գլխաւոր պատճառը ոչ-առողջարար սննդառութիւնն է, ինչպէս նաեւ շարժումի եւ մարզանքի պակասը։
Ի՞նչ են սոնքութեան հետեւանքները։

 • Շաքարախտ եւ արեան գերճնշում. այս հիւանդութիւնները, որոնք նախապէս միայն չափահասներուն յատուկ էին, ներկայիս կը սպառնան պատանիներուն եւ նոյնիսկ՝ մանուկներուն։
 • Ոսկրային եւ յօդային հիւանդութիւններ։
 • Զանազան տեսակի խլիրդներ (cancer)։
 • Հոգեկան հարցեր, ինչպէս վհատութիւն եւ ընկճախտ (depression)։

Սիրելի՛ փոքրիկներ եւ պատանիներ, ինչպէս կը տեսնէք, գիրութիւնը, մանաւանդ չափազանց գիրութիւնը, միայն արտաքին երեւոյթի վերաբերող հարց մը չէ, այլեւ` լուրջ առողջական հարց։ Հետեւաբար պէտք է փորձէք առաջքը առնել չափազանց գիրութեան, գործադրելով հետեւեալ թելադրութիւնները
 1. Առողջ սննդառութիւն. պէտք է նուազեցնէք կամ սահմանափակէք անուշեղէնի, քաղցր խմիչքներու, տապկուած գետնախնձորի, ՛՛համպրկըրի՛՛ եւ նման ուտելիքներու սպառումը, որոնք կը գիրցնեն, առանց մարմինին անհրաժեշտ սնունդը տալու։
 2. Շարժում եւ մարզանք. պէտք է նախընտրութիւնը տաք աշխոյժ կեանքի եւ ընկերներու հետ շարժուն խաղեր խաղալու, քան ժամերով համակարգիչին առջեւ գամուած՝ ելեկտրոնային խաղեր խաղալու։ Անշուշտ օգտակար է նաեւ մարզական որեւէ խումբի մաս կազմելը եւ հերթական փորձերու մասնակցիլը։


Ուրեմն սիրելինե՛ր, եթէ գործադրէք վերոնշեալ թելադրութիւնները, վստահ եղէք, որ ո՛չ միայն պիտի չգիրնաք, այլեւ աստիճանաբար պիտի նուազեցնէք ձեր յաւելեալ կշիռքը եւ պիտի ունենաք առողջ ու բարեձեւ մարմին մը։

 

ՋՈՒՐ ԽՄԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹԻՒՆԸ

Ջուրը մարդուն ամենէն կենսական սնունդն է, որովհետեւ մեր մարմնին 60-70 տոկոսը ջուրէ բաղկացած է։ Ոեւէ անձ կրնայ մէկ ամիս ապրիլ առանց ուտելու, սակայն հազիւ մէկ շաբաթ կրնայ դիմանալ առանց ջուր խմելու։

Ստորեւ ձեզի կը փոխանցենք ջուր խմելու գլխաւոր օգուտները.

 1. Ջուրը կ’օգնէ արեան կանոնաւոր շրջագայութեան։

Երբ ջուր խմենք, թթուածինի* մակարդակը կ’աւելնայ արեան մէջ, ինչ որ կ’օգնէ արեան աւելի լաւ շրջանառումին, հետեւաբար կ’աւելցնէ մեր կորովը։

 1. Ջուրը կ’օգնէ մարմնի իւղերը այրելու։

Շատ ջուր խմելըկը հալեցնէ մեր մարմնին իւղերը եւ կ’օգնէ, որ չգիրնանք եւ ունենանք բարեձեւ մարմին։

 1. Այլ խմիչքներ չեն կրնար փոխարինել ջուրը։

Այլ խմիչքներ, մանաւանդ կազային խմիչքները, ո՛չ միայն չեն փոխարիներ ջուրը, այլ անոնց մէջի քաֆէինը, որ միզեցուցիչ յատկութիւն ունի, պատճառ կը դառնայ, որ մարմնին ջուրը աւելի պակսի։ Հետեւաբար, սիրելինե՛ր, զգո՛յշ, ջուրի փոխարէն կազային խմիչք խմելէ։

 1. Ջուրի պակասը յոգնածութիւն կը պատճառէ։

Եթէ բաւարար ջուր չխմենք, ամբողջ օրը յոգնած պիտի զգանք։ Հետեւաբար, օրական 8-10 գաւաթ ջուր խմելը անհրաժեշտ է, որ ունենանք բաւարար ոյժ ու կորով։

 1. Ջուրը կ’օգնէ, որ մարմնի թոյները դուրս գան։

Երիկամունքները զտիչ դեր ունին մարմնին մէջ, սակայն անոնք լաւ աշխատելու համար բաւարար ջուրի պէտք ունին։

Ջուրի վերոյիշեալ եւ այլ յատկութիւններուն պատճառով, կրնանք ըսել, թէ ջուր խմելը անհրաժեշտ է առողջ ապրելու համար։

Հետեւաբար, սիրելինե՛ր, այսուհետեւ փորձեցէ՛ք օրական նուազագոյնը 8-10 գաւաթ ջուր խմել, որպէսզի ըլլաք առողջ եւ աշխոյժ եւ ունենաք անհրաժեշտ ոյժն ու կորովը սորվելու ձեր դասերը եւ հետեւելու մարզական թէ այլ բնոյթի գործունէութիւններու։

Կազային Ըմպելիներու* Վնասները Առողջութեան եւ Բարեձեւութեան

   Նկարին խմիչքը կամ անոր նմանները կը սիրէ՞ք. եթէ այո՛ է ձեր պատասխանը, ուրեմն այս էջերը պէտք է լաւ կարդաք, գիտնալու համար այդ խմիչքներուն բազմակողմանի* վնասները։

   Ուրեմն թուենք գլխաւոր վնասները։

 1. Սոնքութիւն կամ չափազանց գիրութիւն։

Կազային խմիչքները շատ բարձր քանակութեամբ շաքար կը պարունակեն (իւրաքանչիւր գաւաթի մէջ շուրջ 10 թէյի դգալ շաքար)։ Այդ պատճառով կը յառաջացնեն սոնքութիւն։ Ըստ վերջին ուսումնասիրութիւններուն, այն փոքրիկները, որոնք օրական մէկ թիթեղ (330 մլ.) կազային խմիչք կը խմեն, 60 տոկոս հաւանականութիւն ունին սոնք ըլլալու։ Սոնքութեան հետեւանքները միայն արտաքին տեսքին կամ բարեձեւութեան չեն վնասեր, այլեւ առողջական լուրջ հարցեր կը պատճառեն, ինչպէս շաքարախտ, սրտի հիւանդութիւն եւ նոյնիսկ քաղցկեղ կամ խլիրդ։

 1. Շաքարախտ

Օրական կամ յաճախակի կազային խմիչքներու սպառումը պատճառ կրնայ դառնալ շաքարախտի, որովհետեւ սոյն խմիչքներուն մէջ գործածուած քաղցրացնող նիւթերը շաքարախտ կրնան յառաջացնել։

 1. Սրտի հիւանդութիւն

Նկատի ունենալով որ կազային խմիչքներու սպառումը յաւելեալ շաքար, հետեւաբար` յաւելեալ ջերմոյժ կու տայ մարմնին, ինչպէս նաեւ անոնց քաֆէինի պարունակութիւնը, պատճառ կրնան դառնալ արեան բարձր ճնշումի եւ սրտի հիւանդութիւններու։

 1. Ակռաներու փտութիւն կամ փտուկ

Կազային խմիչքներու յաճախակի սպառումը պատճառ կը դառնայ ակռաներու փտուկի, որովհետեւ ոեւէ անձի բերնին մէջ կան մանրէներ, որոնք շաքարով կը սնանին ու կը բազմանան եւ «ասիտ» կ’արտադրեն, հետեւաբար կը փտեցնեն ակռաները։ Կազային խմիչքներու պարունակած «ասիտ»ը պատճառ կ՛ըլլայ նաեւ որ մարմինը չկարենայ կիր ներծծել, ինչ որ տարիներու ընթացքին ոսկորներու խտութիւնը կը պակսեցնէ եւ կը տկարացնէ զանոնք։ 

   Վերոյիշեալ վնասներուն վրայ կ’աւելնան անուղղակի վնասներ, որոնցմէ ամէնէն վտանգաւորը այն է, որ երբ մանուկ մը կամ պատանի մը շատ կազային խմիչքներ խմէ, մարմնին անհրաժեշտ սնունդ տուող օգտակար խմիչքներ` ինչպէս կաթ, ջուր կամ թարմ պտուղի հիւթեր քիչ կը խմէ։

   Գալով կազային խմիչքներու  «diet» տարբերակին, անոնք, հակառակ որ քիչ ջերմոյժ պարունակելով յաւելեալ կշիռք կամ սոնքութիւն յառաջացնելու անպատեհութիւնը չունին, սակայն առողջութեան եւ ակռաներու վերաբերող բոլոր վնասները ունին։ Առաւել, անոնց պարունակած արհեստական «շաքարը» առողջական լուրջ խնդիրներ կրնայ յառաջացնել։ 

   Հետեւաբար, սիրելինե՛ր, կը յուսանք որ վերի տողերը կարդալէ ետք կը փորձէք հետզհետէ նուազեցնել սոյն վնասակար խմիչքներուն սպառումը եւ զանոնք կը փոխարինէք օգտակար խմիչքներով, ինչպէս կաթ, ջուր կամ զանազան թարմ պտուղներու հիւթեր։  Իսկ եթէ յաջողիք ամբողջովին հրաժարիլ կազային ըմպելիներէն, ապա շատ աւելի շնորհաւորելի եւ օգտակար քայլ մը առած կ՚ըլլաք։ Քիչ մը կամքով, կրնաք յաջողիլ։ Փորձեցէ՛ք։

 

Քաֆէինի Ազդեցութիւնը Մանուկներու եւ Պատանիներու Առողջութեան Վրայ

Քաֆէինը գրգռիչ նիւթ մըն է, որ կ՚ազդէ թէ՛ փոքրիկներուն եւ թէ՛ չափահասներուն ջղային դրութեան վրայ։ Քիչ քանակութեամբ սպառելու պարագային, կարելի է աւելի արթուն ու աշխոյժ զգալ։ Սակայն մեծ քանակութեամբ քաֆէինի սպառումը ունի հետեւեալ ժխտական ազդեցութիւնները. 

 • Ջղային վիճակ,

 • Ստամոքսի անհանգստութիւն,

 • Գլխացաւ,

 • Քնանալու դժուարութիւն,

 • Արեան ճնշումի բարձրացում,

 • Մարմնի ջուրի նուազում,

 • Սրտի տրոփումի անկանոնութիւն եւ յաւելում։

  

Քաֆէինը կը գտնուի սուրճի, թէյի, տուրմի եւ սոտաներու կամ կազային խմիչքներու մէջ։Մանուկներու եւ պատանիներու պարագային քաֆէինի վտանգը կը յառաջանայ այս վերջիններէն, որովհետեւ անոնք սուրճ կամ թէյ աւելի քիչ կը խմեն. Անոնց համար քաֆէինի գլխաւոր աղբիւրը կազային խմիչքներն են։

Ստորեւ կը տեսնէք քաֆէինի աղբիւրներու ցանկը իրենց պարունակած քաֆէինի մօտաւոր քանակով։

 

Վերի ցանկին վրայ կարելի է աւելցնել տուրմը, յատկապէս սեւ տուրմը, որուն 100 կրամը կը պարունակէ 40-80մկ. քաֆէին։

Քաֆէինի արտօնուած կամ յանձնարարելի առաւելագոյն քանակը կը տարբերի անձէ-անձ եւ ուսումնասիրութենէ-ուսումնասիրութիւն, սակայն կարելի է սպառումի մօտաւոր քանակ մը թելադրել, պայմանաւ որ ենթական ըլլայ կատարելապէս առողջ եւ չգործածէ դեղեր, որոնք քաֆէին կը պարունակեն։ Ուրեմն 5-12 տարեկան մանուկներու համար ընդունելի կը նկատուի օրական շուրջ 40 մկ., իսկ 13-17 տարեկան պատանիներու համար՝ օրական շուրջ 70 մկ. քաֆէինի սպառումը։

Սիրելիներ, վերոյիշեալ թոյլատրելի քանակը չի նշանակեր թէ դուք ազատօրէն կրնաք խմել օրական մէկ թիթեղ կազային խմիչք, որովհետեւ եթէ անոնց քաֆէինի քանակը արտօնուած է ձեզի համար, սակայն անոնք ունին բազմաթիւ այլ վնասներ, որոնք շատ աւելի լուրջ եւ մտահոգիչ են ու կը սպառնան ձեր առողջութեան, նաեւ՝ ձեր կշիռքին կամ բարեձեւութեան։ Այս մասին պիտի անդրադառնանք Ե-ՓԹԻԹ-ի յաջորդ համարով։

Ինչպէս  Պաշտպանուիլ  Արեւուն  Ճառագայթներէն

 

Սիրելինե՛ր, ամառուան արձակուրդին ընթացքին ձեզմէ շատեր կը սիրեն ծովափ երթալ, լողալ, կամ պարզապէս պառկիլ արեւուն տակ. այս բոլորը մեծապէս օգտակար եւ հաճելի են, սակայն պէտք է լաւապէս տեղեակ ըլլաք արեւուն ճառագայթներուն վնասներէն եւ փորձէք՝ պաշտպանուիլ անոնցմէ։

Արեւը ունի անդրմանիշակագոյն (UV, ultraviolet) ճառագայթներ, որոնք մորթին կը պատճառեն կանխահաս* ծերութիւն, կնճիռներ եւ յատկապէս մորթի քաղցկեղ

Պաշտպանուելու համար արեւուն վնասակար ճառագայթներէն, պէտք է նկատի ունենաք հետեւեալ թելադրութիւնները.

 • Երբ ծովափն էք եւ ջուրէն դուրս էք, պէտք է շուքին նստիք եւ խուսափիք երկար ժամեր արեւուն ճառագայթներուն տակ մնալէ։ 

 • Պէտք է արեւէն պաշտպանող յատուկ սերեր կամ քսուքներ* գործածէք, որ ըլլան աւելի քան 30 SPF(sun protection factor)։ 

 • Առնուազն երկու ժամը անգամ մը պէտք է նորոգէք սերը/քսուքը. պէտք է նորոգէք զայն, նաեւ երբ ջուրէն դուրս գաք, որովհետեւ ջուրը կը չեզոքացնէ անոր ազդեցութիւնը։

 • Պէտք է լայն գլխարկ գործածէք, որ կը պաշտպանէ նաեւ դէմքն ու վիզը։

 • Պէտք է արեւու ակնոցներ գործածէք, որոնք ունենան արեւուն անդրմանիշակագոյն ճառագայթներէն պաշտպանելու յատկութիւն։

Սիրելինե՛ր, փորձեցէք հետեւիլ վերոյիշեալ թելադրութիւններուն եւ գործադրել զանոնք, որպէսզի նուազագոյնի իջեցնէք արեւուն ճառագայթներուն պատճառած վնասները։

Անվտանգ եւ հաճելի ամառ կը մաղթենք ձեզի։